Yilong Zhang, Siruo Wang, Simiao Ye, Madhusudhan Ginnaram