Yujie Zhao, Xuan Deng, Benjamin Wang, Yilong Zhang